بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استاد گروه انگل شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی شیلات، تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

    تحقیق حاضر به منظور بررسی انگل‌های دستگاه گوارش ماهی گاریز (Liza klunzingri) به صورت فصلی در مدت نه ماه (از اردیبهشت 1392 تا دی 1392) در سواحل بندرعباس انجام شد.  در طول دوره­ی تحقیق 51 نمونه ماهی صید و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و انگل‌ها پس از جداسازی ابتدا در فرمالین 4 درصد و سپس اتانول 70 درصد نگهداری شدند.  در پایان تحقیق انگل‌های، گونه­ی Neoechinorhynchus zabensis(Acanthocephala) و خانواده­ی (Trematoda) Haploporinae و همچنین لاروانگل Contracaecum sp.(Nematoda) از دستگاه گوارش (قسمت روده و معده) میزبان جداسازی شد.  از کل نمونه‌های بررسی شده 46 نمونه حداقل به وسیله­ی یک گونه انگلی یا بیش‌تر آلوده شده بودند (شیوع 90 درصد) و فراوانی متوسط انگلی برای ماهی گاریز برابر با 72/22 و شدت متوسط انگلی برابر 19/25 بود.  تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میزان فراوانی انگل در ماه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری دارد.  به طوری که بیش‌ترین فراوانی انگل Haploporinaeدر مهر‌ماه و بیش‌ترین فراوانی انگل N.zabensis در دی ماه بود.  تجزیه و تحلیل نتایج نشان می­دهد که تغییرات فصل یکی از فاکتورهای مؤثر روی فراوانی و شدت انگل­های دستگاه گوارش می­باشد.

کلیدواژه‌ها