بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    در سال­های اخیر، تلفات زیادی در اثر آلودگی­های مختلف انگلی در ماهیان اتفاق افتاده است.  شناسایی آلودگی­های انگلی ماهیان بومی، کمک زیادی به جلوگیری از ورود آلودگی به مزارع پرورشی نیز می­کند.  با توجه به اهمیت این قضیه و برای ممانعت از بروز بیماری­های زئونوز، بررسی انگل­های ماهیان دارای اهمیت زیادی می­باشد.  مطالعه­ی حاضر نیز به منظور بررسی انگل­های کرمی در ماهی زمین­کن دم­نواری (Platycephalus indicus) حوزه­ی خلیج­­فارس (در بازار شهرستان اهواز) صورت گرفت.  در مطالعه­ی حاضر، 100 قطعه ماهی زمین­کن دم­نواری خریداری و به آزمایشگاه منتقل گردید.  انگل­ها پس از جداسازی از قسمت­های مختلف ماهی، به الکل 70 درصد منتقل و در مرحله­ی بعد شناسایی آن­ها توسط کلیدهای شناسایی صورت گرفت.  در این مطالعه، 90 درصد از ماهیان دارای آلودگی­های متفاوت کرمی بودند.  بیش­ترین میزان آلودگی مربوط به ترماتود Duosphincter zancli بودند.  نماتودهای شناسایی شده در این مطالعه شامل Capillaria sp.، Porrocaecum sp. و Hysterothylacium sp. بود و نماتود هیستروتیلاسیوم بیش­ترین فراوانی را در بین آن­ها داشت.  آکانتوسفال Serrasentis sp. و سستود Trypanorhyncha sp. نیز در این ماهی مشاهده گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات