ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه‌تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی PhD بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 استادیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان، سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران

7 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

    بیماری کوی هرپس ویروس، سبب ایجاد یک ویرمی حاد با تلفات تا ۱۰۰ درصد در کپورماهیان می‌شود.  با توجه به بروز تلفات هر ساله و قابل توجه در مزارع کپور ماهیان پرورشی به ویژه مزارع استان خوزستان، احتمال ویروسی بودن بیماری در این مزارع وجود دارد.  لذا هدف از این مطالعه، امکان شناسایی ویروس عامل KHVD در این مزارع بوده است.  با مراجعه به ۱۴ مزرعه درگیر در طی سال‌های ۹4-۹5، در صورت بروز تلفات، بلافاصله ماهی کالبدگشایی و از بافت­های آبشش و کلیه هر کدام یک گرم نمونه اخذ و در الکل 80 درصد قرار داده ‌شد و پس از برچسب‌گذاری برای پروسه­ی آزمایشگاهی به آزمایشگاه انتقال داده شد و به روش Nested PCR (کیت IQ2000) مورد مطالعه قرار گرفت.  برای مطالعه­ی آسیب‌شناسی از بافت‌های آبشش، کلیه، کبد، مغز، قلب و روده چهار گونه کپور پرورشی نمونه‌گیری و از فرمالین ۱۰ درصد استفاده شد.  نتایج حاصل از PCR برای تعداد ۷ نمونه از نمونه‌های مورد آزمایش در استان­های خوزستان و گیلان با ایجاد باندهای ۲۲۹ و یا ۴۴۰ bp برای بیماری KHV مثبت تشخیص داده شد.  در مطالعات آسیب‌شناسی مقاطع بافت آبشش، هایپرپلازی سلول‌های اپیتیلیوم پوششی لاملاهای ثانویه به همراه نفوذ سلول‌های التهابی اغلب تک‌هسته‌ای (به ویژه لنفوسیت‌ها) در اغلب مقاطع بافتی مشاهده شد.  همچنین در تعدادی از مقاطع بررسی شده، نکروز شدید سلول‌های اپیتلیوم پوششی لاملاهای آبششی دیده شد.  در بررسی مقاطع بافتی، کلیه در اغلب مقاطع، ساختار طبیعی داشته و فقط در تعداد کمی از توبول‌های ادراری به ویژه توبول‌های پروگزیمال، تورم سلولی در اپیتیلوم پوششی دیده شد.  گنجیدگی‌های داخل هسته‌ای در تعدادی از سلول‌های بافت مغز، قلب و روده به صورت کروماتین مارژینه مشاهده شد.  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می­دهد که برخی مزارع کپورماهیان کشور در استان­های خوزستان و گیلان، مبتلا به بیماری KHVD بوده که می‌تواند یکی از عوامل دخیل در ایجاد سندرم تلفات تابستانه­ی کپور ماهیان محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات