اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

    هدف از مطالعه­ی حاضر، تأثیر خواص آنتی­اکسیدانی کاتچین بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو نژاد هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب می­باشد.  در این پژوهش از چهار رأس گاو بالغ نژاد هلشتاین، دو بار در هفته به کمک مهبل مصنوعی نمونه­های منی جمع­آوری شد.  جهت از بین بردن اثرات فردی دام­ها، انزال ها به نسبت­های مساوی با هم مخلوط شدند.  نمونه­ها به صورت مساوی به چهار گروه (8 تکرار) تقسیم شدند.  مقادیر صفر (شاهد)، 20، 30 و 40 میلی­گرم بر میلی­لیتر کاتچین به همراه رقیق­کننده بر پایه­ی سیترات- زرده­ی تخم به نمونه­ها اضافه شد.  نمونه­های منی پس از طی مراحل سردسازی و تعادل، به مدت 30 روز در داخل تانک ازت نگهداری شدند.  پس از فرایند ذوب، میزان مالون­دی­آلدئید در نمونه­های اسپرم با روش الایزا سنجش شد.  همچنین، یکپارچگی غشا، میزان تحرک و درصد اسپرم­های زنده مورد بررسی قرار گرفت.  با توجه به نتایج، یکپارچگی غشا، میزان تحرک و درصد اسپرم­های زنده در نمونه­های اسپرم تحت تیمار با غلظت­های 20، 30 و 40 میلی­گرم بر میلی­لیتر کاتچین در مقایسه با گروه شاهد به صورت وابسته به دوز به طور معنی­داری افزایش و میزان مالون­دی­آلدئید به صورت وابسته به دوز به طور معنی­داری کاهش یافت.  بنابراین، استفاده از کاتچین در رقیق کننده­ی مایع منی گاو موجب بهبود پارامترهای حیاتی اسپرم و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در اسپرم پس از فرایند انجماد- ذوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات