شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی گروه انگل شناسی، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، بندر انزلی، ایران

2 استاد گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، بندر انزلی، ایران

5 5 دانشیار گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم جانوری و دامپزشکی، دانشگاه چارلز استارت، نیو سالت ولز، استرالیا

چکیده

    انگل ژیروداکتیلوس از شاخه­ی کرم­های پهن و یکی از انگل­های خارجی شایع در ماهیان آب شیرین و دریایی است.  این انگل اغلب بر روی پوست و باله­ی ماهیان و به ندرت در آبشش آن­ها مشاهده می­شود.  انگل ژیروداکتیلوس می­تواند سبب ایجاد بیماری و بروز تلفات در جمعیت ماهیان پرورشی و وحشی گردد.  در این مطالعه ابتدا انگل ژیروداکتیلوس با استفاده از گسترش مرطوب از پوست، باله و آبشش ماهی کپور معمولی، کپور نقره­ای و سرگنده در مزارع پرورش ماهی استان گیلان جدا و توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد.  شناسایی مورفومتریک انگل­ها با اندازه­گیری و ترسیم بخش­های سخت اپیستهاپتور از قبیل قلاب مرکزی، قلابک­های حاشیه­ای، میله­ی پشتی و میله­ی شکمی صورت گرفت.  برای بررسی مولکولی گونه­ی انگل ژیروداکتیلوس، پرایمر فوروارد، در ناحیه­ی s8/5 ژن RNA ریبوزومی و پرایمر ریورس در ناحیه­ی ITS2 ژن ریبوزومی برای تکثیر DNA گونه­های انگل ژیروداکتیلوس به روش PCR استفاده شد.  سپس توالی به دست آمده از محصول PCR با توالی­های موجود در بانک ژن NCBI مقایسه شد.  در نتیجه گونه­ی انگل ژیروداکتیلوس با هر دو روش مورفومتریک و مولکولی Gyrodactylus sprostonae شناسایی گردید.  شیوع آلودگی به این انگل در مزارع مورد بررسی در استان گیلان برای گونه­های کپور معمولی، کپور نقره­ای، سرگنده و کپور علفخوار  به ترتیب 42/21%، 17/6% ، 95/21% و 0% تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات