کلونینگ و بیان ژن VP28 از یک جدایه ویروس لکه سفید ایران در باکتری E.Coli سویه TG1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

4 دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

5 دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

    ویروس لکه‌ی سفید عامل بیماری‌زای مهمی در میگوهای خانواده‌ی پنائیده است که در چند سال گذشته تلفات قابل توجهی را در میگوهای پرورشی ایران ایجاد کرده است.  مطالعات لازم در خصوص ساخت کیت‌های تشخیص سریع و ایجاد مقاومت در برابر ویروس محلی با استفاده از پروتئین‌های مختلف غشاء و کپسید ویروس ضروری به نظر می‌رسد.  در راستای این هدف، در این مطالعه، قطعه‌ای از ژن VP28 ویروس لکه سفید (جدایه‌ی ایرانی) با طول bp 528 از میگوهای پرورشی آلوده به ویروس در چوئبده آبادان جداسازی و با روش PCR تکثیر داده شد، سپس ژن مذکور در پلاسمید pMal-c2X کلون گردید و پروتئین مورد نظر در باکتری اشریشیاکلی سویه TG1 بیان گردید.  بررسی نتایج SDS-PAGE وجود پروتئین بیان شده VP28 با وزن KDa 36/19 را تأیید نمود.  مشاهده‌ی پروتئین مذکور با وزن مولکولی قابل انتظار در SDS-PAGE و بررسی توالی ژن کلون شده نشان دهنده‌ی بیان موفق این پروتئین در باکتری اشریشیاکلی TG1 بود.  در این تحقیق، ژن VP28 برای اولین بار از یک جدایه ویروس ایرانی جداسازی و پروتئین آن در یک سیستم بیانی پروکاریوتی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات