بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های طیور

چکیده

    این بررسی به منظور شناسایی آلودگی به بیماری یون در کشتارگاه اهواز، استان خوزستان صورت گرفت.  در بررسی ماکروسکوپی روده 1950 گوسفند کشتار شده، 111 مورد (69/5 درصد) مشکوک به بیماری یون تشخیص داده شدند.  تشخیص نهایی توسط بررسی هیستوپاتولوژی دریچه‌ی ایلئوسکال و رنگ‌آمیزی زیل- نلسون گسترش مستقیم مدفوع و رکتوم صورت گرفت.  در بررسی میکروسکوپی بافتی، 02/18 درصد از حیوانات مشکوک به بیماری (111 مورد)، مثبت تشخیص داده شدند در حالی که در گسترش مستقیم مدفوع، 3/6 درصد موارد مثبت بودند.  علاوه بر این، در 83/37 درصد، 51/13 درصد و 5/4 درصد نمونه‌ها به ترتیب انتریت ائوزینوفیلیک، انتریت لنفوسیتیک و انتریت چرکی مشاهده شد.  میزان موارد مثبت آلودگی در نژاد عربی (56/0 درصد) بیش‌تر از نژاد لری (21/0 درصد) و نژاد بختیاری (26/0 درصد) بود اما این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (34/0P=).  میزان تفاوت آلودگی بین گروه‌های سنی معنی‌دار نبود (59/0P=).  بین وضعیت لاشه و میزان فراوانی بیماری یون ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (001/0P<).  بر اساس نتایج هیستوپاتولوژی، میزان فراوانی بیماری یون در کشتارگاه اهواز 03/1 درصد می‌باشد که مشابه سایر مطالعات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات