خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی- پژوهشگاه استاندارد- کرج- ایران

2 بخش تحقیق و تولید واکسن‌های بی هوازی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج–ایران

3 ﺑﺨﺶ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

4 ﺑﺨﺶ فارماکولوژی داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

5 دانش آموخته داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

6 بخش کنترل کیفی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج-ایران

چکیده

    باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D در بره‌ها، گوساله‌ها، کره اسب‌ها، بچه خوک‌ها و جوجه‌ها باعث ایجاد بیماری انتروتوکسمی یا pulpy kidney می‌شود.  هم‌چنین در انسان، عامل بیماری enteritis necroticans می‌باشد.  مهم‌ترین توکسین تیپ D توکسین اپسیلون است.  این توکسین به عنوان مهم‌ترین فاکتور ویرولانس باکتری کلستریدیوم پر فرنژنس تیپ D در بیماری‌زایی به شمار می‌رود.  در مطالعه‌ی حاضر، عملیات خالص‌سازی توکسین اپسیلون با استفاده از تکنیک‌های مختلف کروماتوگرافی نظیر کروماتوگرافی تعویض کاتیون CM-Sepharose و ژل فیلتراسیون Sephadex-G100 با هدف ابداع روشی جدید و اقتصادی به منظور خالص‌سازی توکسین اپسیلون انجام شد.  پس از کشت باکتریایی، MLD نمونه‌ی حاصل از کشت باعث مرگ موش‌ها تا رقت 8000/1 گردید.  هم‌چنین نمونه‌ی کشت اولیه باعث مرگ سلول‌های MDCK در کشت سلولی شد.  بهترین غلظت نمک سولفات آمونیوم جهت ترسیب و تغلیظ نمونه‌ی کشت باکتریایی 60 درصد تعیین شد.  پس از عملیات ترسیب، تغلیظ و دیالیز، نمونه‌ی خام روی کروماتوگرافی تعویض کاتیون CM-Sepharose بارگذاری شد.  توکسین اپسیلون در غلظت نمک 100 میلی‌مولار خارج گردید.  توکسین اپسیلون بر اساس فعالیت توکسین در مراحل مختلف خالص‌سازی حدود 9/138 برابر خالص شد.  وزن مولکولی این توکسین حدود 34 کیلو دالتون تعیین گردید.  با توجه به یافته‌های این تحقیق، روش‌های استفاده شده در عملیات خالص‌سازی این توکسین مناسب می‌باشد و توکسین به دست آمده دارای میزان فعالیت و درجه‌ی خلوص مناسبی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات