بررسی تأثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 گروه میکروب شناس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

    گیاه درمانی با استفاده از فرآورده‌های گیاهی و یا عصاره‌ی آن‌ها از زمان‌های قدیم مورد توجه بسیاری از کشورها بوده و در سال‌های اخیر نیز به علت وجود عوارض داروهای سنتتیک و مقاومت‌های دارویی، رو به افزایش است.  سیر یکی از گیاهان مؤثر در درمان بیماری‌های مختلف بوده و اثرات ضد انگلی آن علاوه بر سایر خواص درمانی آن مورد مطالعه بسیاری از محققین قرار گرفته است.  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درمانی عصاره‌ی آبی سیر بر مراحل لاروی نماتودهای انگلی می‌باشد.  غلظت‌های 750 میکروگرم در میلی‌لیتر تا 10 میلی‌گرم در میلی‌لیتر از عصاره‌ی آبی سیر در محیط آزمایشگاهی بر لاروهای انگلی جنس استرونژیلوس مورد آزمایش قرار داده شد و میزان مرگ و میر لاروها تا 7 روز مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از مطالعات عصاره‌ی سیر با داروی لوامیزول در غلظت‌های 5/12 تا 50 میکروگرم در میلی‌لیتر مقایسه گردید.  در این مطالعه، تأثیر سیر در غلظت‌های 750 میکروگرم به بالا بر لاروهای مرحله‌ی اول و دوم نماتودها مؤثر بود و در روز اول در غلظت 750 میکروگرم بیش از 65 درصد لاروها از بین رفتند.  تأثیر 5/2 میلی‌گرم به بالای عصاره‌ی سیر مشابه غلظت لوامیزول (5/12 میکروگرم) در میلی‌لیتر بود.  با توجه به تأثیر سیر بر نماتودها می‌توان با تهیه‌ی فورمولاسیون مناسب از عصاره‌ی سیر در درمان و یا پیشگیری آلودگی‌های کرمی به خصوص در مناطق اندمیک استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات