تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دوره دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    مجتمع عمده­ی پذیرش بافتی (MHC) نقشی مهم در پاسخ‌های ایمنی دارد و تنوع مولکول‌های آن با توانایی شناخت و پاسخ به پپتیدهای بیگانه مرتبط است.  در میان ژن‌های MHC گاوسانان، ژنوتایپینگ DRB3 برای بررسی‌های ژنتیک جمعیت و ارتباط MHC با صفات ایمنی و صفات تولیدی کاربرد بیش­تری دارد.  در این تحقیق اگزون دوم ژن Bubu-DRB3 با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز افزوده شد و سه روش تحلیل دقیق دمای شکافت (HRM)، تحلیل الگوهای برش آنزیمی (RFLP) و تعیین توالی مستقیم برای تعیین ژنوتیپ DRB3 گاومیش مورد استفاده قرار گرفتند تا امکان استفاده از روش HRM و یا جایگزینی آن با سایر روش‌‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.  نتایج نشان داد که روش HRM با نتایج تعیین توالی و RFLP تطابق دارد و می‌توان از آن برای ژنوتایپینگ ژن DRB3 گاومیش بهره برد.  به نظر میرسد استفاده از روش تحلیل دقیق دمای شکافت کاربرد زیادی در بررسی تنوع ژن‌های MHC پیدا کند.  اگر چه با این روش نمی‌توان آلل‌های هر کرومزوم را تشخیص داد ولی با توجه به ماهیت هم‌بارز ژن‌های MHC، نتایج آن برای بررسی تنوع و ارتباط ژنوتیپ با فنوتیپ ایمنی قابل قبول خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات