تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار بخش آزمایشگاه مرکزی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

    پاستورلا مولتوسیدا یک پاتوژن گرم منفی است که موجب بیماری در حیوان و انسان می­شود.  وبای مرغی و پاستوریولوز گوسفندی از عفونت­های مهم پاستورلامولتوسیدا می­باشد که ضرر و زیان­های اقتصادی زیادی را به صنعت دامپروری وارد می­سازد.  عوامل حدت مختلفی در این باکتری شناسایی شده­اند که لیپوپلی­ساکارید جزء مهم­ترین فاکتورهای بیماری­زای آن محسوب می­شوند.  هدف از تایپینگ LPS بررسی اختلاف سویه­های پاستورلا مولتوسیدا بر اساس ژنتیک سنتز LPS می­باشد.  برای انجام تایپینگ مولکولی از کشت خالص هر جدایه با روش جوشاندن، استخراج DNA ژنومی انجام شد و 32 جدایه پاستورلامولتوسیدای گوسفندی و 30 جدایه از طیور با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژنوتایپینگ لیپوپلی­ساکاریدی به وسیله­ی PCR، تعیین ژنوتیپ شدند.  سپس، توالی نوکلئوتیدی محصولات PCR از هر ژنوتیپ مشخص و ارتباط آن­ها با توالی­های موجود در بانک ژن مقایسه گردید.  نتایج نشان داد از 32 جدایه­ی گوسفندی، 10 جدایه دارای ژنوتیپ L3 (25/31 درصد) بودند.  در جدایه­های طیور نیز 18جدایه دارای ژنوتیپ L1 (60 درصد) و 4 جدایه دارای ژنوتیپ L2 (33/13 درصد) و 5 جدایه دارای ژنوتیپ L3 (66/16 درصد) و 2 جدایه دارای هر سه ژنوتیپ L1,L2,L3 (66/6 درصد) و 1 جدایه دارای دو ژنوتیپ L2, L3 (33/3 درصد) بودند.  از چهار ژنوتیپ لیپوپلی­ساکارید پاستورلا مولتوسیدا، جدایه­های گوسفندی تنها دارای ژنوتیپ L3 بودند ولی در مقابل، جدایه­های طیور دارای ژنوتیپ­های L3, L2, L1 بودند و هر دو میزبان فاقد ژنوتیپ L4 بودند.  این نتایج نشان می­دهد که فراوانی و پراکندگی ژنوتیپ­های LPS بسته به نوع میزبان متفاوت می­باشد.  در مقایسه نتایج توالی نوکلئوتیدی جدایه­های بومی ایران با جدایه­های موجود در بانک ژن یک اختلاف قابل توجه در ژنوتیپ L3 و به میزان کم­تر در ژنوتیپ L1, L2 دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات