بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکترای حرفه ای، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

    ایمونو راکتیویتی آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) همراه با ارزیابی هیستومتری در روده­ی کوچک شتر بالغ در دو جنس مورد بررسی قرار گرفت.  تعداد 8 نفر شتر از دو جنس نر و ماده در کشتارگاه نجف­آباد انتخاب و سپس محوطه­ی شکمی دام‌ها تشریح و روده­ی کوچک خارج گردید.  قطعات 1 سانتی­متر از سه بخش روده در فرمالین تثبیت شد و از برخی نمونه‌ها مقاطع بافتی تهیه گردید و مورد رنگ­آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و باقی­مانده با استفاده از آنتی­بادی آلفا اکتین مورد رنگ­آمیزی ایمونوهیستوشیمی قرار گرفتند.  نتایج نشان داد که بلندترین طول کرک روده در ژژنوم، بزرگ­ترین قطر کرک‌ها در ایلئوم و عمیق‌ترین کریپت روده در دئودنوم مشاهده شد.  نتایج مورفومتری نشان داد که میانگین ضخامت طبقه‌ی مخاطی و زیرمخاطی در ناحیه‌ی دئودنوم بیش­تر از نواحی ژژنوم و ایلئوم این اندام است.  میانگین ضخامت طبقه‌ی ماهیچه‌ای در هر دو جنس در ناحیه‌ی ژژنوم روده کم­تر از نواحی دئودنوم و ایلئوم این اندام است.  شدت‌های متفاوتی از بیان آلفا اکتین مشاهده شد؛ به طوری که کم­ترین شدت آلفا اکتین در ژژنوم و بیش­ترین شدت بیان آلفا اکتین عضله‌ی صاف در ایلئوم مشخص گردید.  با توجه به کم­ترین ضخامت لایه‌ی عضلانی در ژژنوم به همان نسبت، کم­ترین شدت بیان آلفا اکتین در این ناحیه مشاهده گردید.  بیان آلفا اکتین عضله‌ی صاف در روده­ی کوچک شتر مشهود بود ولی شدت آن تفاوت نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات