مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه­گیری ابعاد کلیه­ها (طول، عرض، ارتفاع و حجم) در اولتراسونوگرافی با ابعاد واقعی آن­ها و بررسی یافته­های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری قوچ نژاد لری بختیاری می­باشد.  مطالعه روی 20 راس قوچ نژاد لری بختیاری سالم انجام گرفت.  جستجوی کلیه‌ها از طریق تهیگاه راست و جستجوی مثانه از طریق تهیگاه راست و به روش داخل مقعدی انجام گرفت.  پس از ذبح دام­ها ابعاد واقعی کلیه­ها انداره­گیری شد.  از آزمون رگرسیون خطی و آنالیز همبستگی برای میزان همبستگی بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه­ها در اولتراسونوگرافی با واقعیت استفاده گردید.  05/0=α مبنای قضاوت آماری لحاظ گردید.  کلیه­ی‌ راست از خلف دنده­ی 13 و در فضای بین دنده‌ای 12 و کلیه­ی چپ در وسط تهیگاه راست قابل مشاهده بود.  اکوژنسیته­ی کلیه­ها مشابه سایر حیوانات بود.  ابعاد در کلیه‌های چپ و راست تقریباً یکسان بود.  میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه­ی راست به ترتیب 3/62، 2/30 ، 7/36 میلی­متر و 1/32 سانتی­متر مکعب، قطر کورتکس و مدولا به ترتیب 5/7 و 7/7 میلی­متر، طول و عرض سینوس به ترتیب 4/30 و 8/9 و قطر پارانشیم 6/13 میلی­متر بود.  ارتباط مستقیم و مثبت بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه­ی راست و چپ در اولتراسونوگرافی با طول، عرض، ارتفاع و حجم واقعی آن­ها وجود دارد.  مثانه فقط از طریق داخل مقعدی قابل اسکن بود.  ادرار درون آن بدون اکو و دیواره­ی آن صاف و یکنواخت بود.  میزنای در هیچ کدام از قوچ­ها قابل مشاهده نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات