بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 کارشناس ارشد گروه پژوهش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده

    صفات تولید شیر و ترکیبات آن جز صفات کمی و چند ژنی می­باشند و تحت تأثیر تعداد زیادی ژن قرار دارند.  این تحقیق به منظور تعیین چندشکلی ژن آلفالاکتالبومین و ارتباط آن با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP انجام شد.  بدین منظور از تعداد ۱۵۰ رأس گاومیش استان آذربایجان شرقی نمونه­ی شیر تهیه و استخراج DNA نمونه­ها از شیر به روش پروناز صورت گرفت.  بعد از انجام مراحل استخراج DNA، واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر یک قطعه ۳۹۲ جفت بازی از اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت.  برای تعیین چندشکلی نمونه‌ها، الکتروفورز محصولات PCR پس از تک رشته شدن قطعات (روش چندشکلی فضایی رشته­های منفرد مبتنی بر واکنش زنجیره­ای پلی مراز) و الکتروفورز روی ژل آکریلامید و رنگ‌آمیزی ژل به روش نیترات نقره انجام شد. الگوهای ژنوتیپی ۱، ۲ و ۳ به ترتیب با فراوانی 5/۸۷، 71/۱۰، 78/۱ مشاهده شد.  آنالیز آماری نشان داد بین ژنوتیپ­ها و صفات تولید شیر، درصد پروتئین، درصد چربی و لاکتوز شیر ارتباط معنی­دار وجود ندارد.  بر اساس نتایج این تحقیق انتخاب براساس چند شکلی ژن آلفالاکتالبومین نمی­تواند در بهبود ژنتیکی صفات تولید و ترکیبات شیر در گاومیش­های نژاد آذری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات