بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حرفه ای ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی و دامپزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

    بیماری‌های مشترک منتقله از راه غذا، یکی از مشکلات اصلی بهداشتی و اقتصادی در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی بوده و سالمونلوز یکی از شایع‌ترین بیماری‌های زئونوز در جهان است.  ماکیان می‌توانند نقش مهمی در همه‌گیری و شیوع سالمونلوز در انسان داشته باشند.  هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت آلودگی سالمونلایی گله‌های گوشتی شهرستان مشهد و اطراف آن، تعیین سروگروپ و تعیین الگوی مقاومت ضدمیکروبی سالمونلاهای جدا شده بود.  تعداد 1560 نمونه مدفوعی تازه از 23 گله گوشتی جمع‌آوری شد.  پس از مخلوط نمودن هر 10 نمونه، تمامی نمونه‌ها بر اساس روش‌های استاندارد برای جداسازی سالمونلا کشت داده شدند.  تعیین گروه سرمی بر اساس روش استاندارد آگلوتیناسیون روی لام، جهت تشخیص پادگن‌های O با استفاده از آنتی‌سرم‌های پلی والان A تا D صورت گرفت.  روش استاندارد دیسک دیفوزیون برای تعیین حساسیت جدایه‌ها نسبت به 27 عامل ضد میکروبی انجام گرفت.  از مجموع 1560 نمونه (156 نمونه مخلوط شده) تعداد 30 جدایه سالمونلا به دست آمد.  بر اساس نتایج آزمایشات سرمی، شش جدایه متعلق به سروگروپ D، یک جدایه متعلق به سروگروپی غیر از A-D و مابقی 23 جدایه متعلق به گروه سرمی C بودند.  بیش­ترین میزان مقاومت نسبت به کلیستین، آموکسی کلاو، اکسی‌تتراسایکین، نیتروفورانتوئین، داکسی‌سایکلین، نالیدیکسیک ‌اسید و بیش­ترین حساسیت دارویی نسبت به فسفومایسین، سفتریاکسون، سفکسیم، نورفلوکساسین و جنتامایسین مشاهده شد.  بین جدایه‌های مقاوم، وقوع مقاومت چندگانه بسیار شایع بود به طوری که حداقل به 2 و حداکثر به 18 دارو مقاوم بودند.  تعداد 19 الگوی مقاومت دارویی شناسایی شد.  نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه نشان‌دهنده­ی گردش سالمونلاهای غیرتیفوئیدی در سطح گله‌های گوشتی کشور  با  میزان قابل توجهی از مقاومت چندگانه در مقابل آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات