ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

    در بین نژادهای مختلف اسب، اسب عرب حدود پنج هزار سال قدمت دارد و نقشی اساسی در تاریخ انسان و اسب نقش داشته است.  با توجه به اختلافی که در شکل و اندازه­ی سر اسبان نژادهای مختلف دیده می­شود، استفاده از شاخص­های بیومتریک از روش­های کاربردی شناسایی و معرفی آن­ها می­باشد.  در مطالعه­ی حاضر شاخص­های بیومتریک نواحی مختلف سر اسب عرب خالص ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.  در این مطالعه تعداد 9 متغیر از ناحیه­ی سر در 30 رأس اسب عرب خالص ایرانی با حداقل سن 3 سال از اسب­داری­های سطح استان کرمان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.  سپس میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و فاصله­ی اطمینان صفات به کمک نرم­افزار stata 10.1 محاسبه شد.  همچنین این اطلاعات در دو گروه نر و ماده و سنین زیر و بالای هشت سال تفکیک و توسط آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند.  مطالعه­ی حاضر نشان داد که در اندازه­گیری صفات بیومتری صفات طول سر و طول جانبی صورت به ترتیب کم­ترین ضریب تغییرات را در بین صفات اندازه­گیری شده دارا بودند و صفت فاصله بین دو زاویه فک و ارتفاع شاخ فک تحتانی به ترتیب بیش­ترین ضریب تغییرات را داشتند.  همچنین در این مطالعه اختلاف ناشی از سن و جنس در هر صفت مورد ارزیابی قرار گرفت که در بین جنس­های نر و ماده صفت طول پیشانی و در دو گروه زیر و بالای هشت سال صفت عرض دمی سر با یکدیگر اختلاف معنی­داری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات