بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    تب بی‏دوام گاوی (BEF) یک بیماری ویروسی در گاو و گاومیش است که در سال‏های اخیر در برخی از استان‏های ایران به ویژه مناطق جنوبی و گرم دیده شده است.  گلیکوپروتئین G، آنتی‏ژن اصلی حفاظتی ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی (BEFV) و هدف آنتی‏بادی‏های خنثی کننده ضدویروسی است.  هدف از مطالعه­ی حاضر، کلونینگ و بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس BEF ‏در یک سیستم پروکاریوتی بود.  به این منظور، اپیتوپ G1 درون ناقل بیانی پروکاریوتی (+)pET-24a، تحت کنترل پروموتر T7، کلون و سپس سازه­ی نوترکیب pET24-G1 به سویه­ی Rosetta اشرشیاکلی منتقل شد.  بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از روش‏های SDS-PAGE و ایمونوبلات بررسی شد.  در آنالیز SDS-PAGE پروتئینی با وزن مولکولی تقریبی 18 کیلو دالتون رویت شد که با وزن مورد انتظار برای پروتئین نوترکیب متصل به دنباله­ی 6 تایی هیستیدین هم­خوانی داشت.  آنالیز ایمونوبلات نشان‏ داد که پروتئین G1 بیان شده به طور اختصاصی با سرم پلی کلونال موشی حاوی آنتی‏بادی ضد BEF واکنش داد.  بنابراین در این مطالعه پروتئین G1 از ویروس BEF با موفقیت توسط سازه­ی نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی بیان شد.  براساس نتایج این مطالعه می­توان ایمنی­زایی و کارآیی این محصول را به عنوان کاندید احتمالی جهت تولید یک واکسن زیرواحدی علیه این ویروس در مدل­های حیوانی بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات