محافظت کنندگی واکسن کریزای عفونی ماکیان در مقابل یک جدایه بومی اوی باکتریوم پاراگالینارم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

2 دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

3 دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

چکیده

کریزای عفونی بیماری حاد تنفسی در ماکیان است که توسط باکتری اوی‌باکتریوم پاراگالینارم ایجاد می‌شود. در این مطالعه محافظت کنندگی یک واکسن روغنی تجاری کشته کریزای عفونی در مقابل عفونت با یک جدایه بومی باکتری اوی‌باکتریوم پاراگالینارم سروگروه (سروتیپ) A ایران، در قالب یک مطالعه واکسیناسیون- چالش مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 36 قطعه نیمچه‌ی SPF با سن 14 هفته به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول با واکسن کشته تجاری کریزای عفونی (سه ظرفیتی) در دو مرحله با فاصله دو هفته واکسینه شدند. دو هفته بعد میزان 108 ×1 باکتری از طریق سینوس زیر چشمی به این گروه و گروه دوم (غیر واکسینه) تلقیح گردید. گروه سوم سرم فیزیولوژی استریل دریافت کردند. سه نمونه سرمی در روز های 2، 4، 6، 8 پس از چالش از پرنده های هر گروه اخذ گردید. گروه اول علائم بسیار خفیف تنها به صورت تورم محل تزریق در روز دوم آزمایش مشاهده شدکه در روزهای بعد تدریجا محو گردید. در گروه دوم بروز ترشحات بینی، تورم سینوس همراه با صدای تنفسی از روز دوم شروع شده و تا پایان دوره آزمایش (روز 8) ادامه داشت. ضمن عدم مشاهده تغییرات سرمی و علائم درمانگاهی در گروه کنترل، واکنش مثبت سرمی درگروه اول با آزمایش SPA و AGP با استفاده از آنتی ژن تهیه شده از کشت 24 ساعته این جدایه دیده شد. در گروه دوم اولین واکنش سرمی از روز 6 تنها در آزمایش SPA مشاهده شد. در نتیجه، این جدایه بومی با سویه های موجود در واکسن تجاری ارتباط آنتی ژنی داشته و استفاده از واکسن توان پیشگیری از بروز عمده علائم بالینی در پرنده‌های آلوده را دارد. اگرچه مطالعه ی بیشتری برای تعیین واریته سرمی این جدایه و تایید نهایی کارایی واکسن‌های مصرفی کریزای عفونی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات