اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام

3 دانش آموخته دکترای تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 کارشناس گروه میکروبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از گلوتامین محافظت شده روی مصرف خوراک، متابولیت‌های پلاسمایی، تغییرات نمره وضعیت بدنی و عملکرد تولید مثلی گاوهای تازه‌زا انجام شد. چهل رأس گاو هلشتاین چند شکم زا (با میانگین وزن پیش از زایش 58±796 کیلوگرم و میانگین نمره وضعیت بدنی 35/0±25/3) در روز زایش (صفر) به چهار گروه (ده رأسی) تقسیم شدند. تیمارها شامل: گروه شاهد با جیره پایه بصورت TMR دارای 49% علوفه و 51% مخلوط کنسانتره بر پایه ماده خشک بود. سایر تیمارها شامل جیره پایه به اضافه 150، 250 و 350 گرم گلوتامین محافظت شده به ازای هر رأس گاو در روز بود. مصرف ماده خشک تیمارهای آزمایشی در روز 21 پس از زایش به ترتیب 09/12، 39/14، 40/15 و 97/15 کیلوگرم در روز بود (02/0=P). غلظت گلوکز پلاسمای تیمارهای فوق در روز 21 پس از زایش به ترتیب 8/48، 0/55، 2/59 و 5/60 میلی گرم در دسی لیتر بود (01/0>P). غلظت پروتئین تام جیره‌های آزمایشی در روز 21 پس از زایش به ترتیب 02/5، 98/5، 10/7 و 20/7 گرم در دسی لیتر بود (01/0>P). غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز تیمارهای آزمایشی در روز 21 پس از زایش به ترتیب 5/132، 1/82، 3/73 و 3/71 واحد در لیتر بود (01/0>P). استفاده از گلوتامین در جیره اثر معنی‌داری روی نیتروژن اوره‌ی خون نداشت (05/0<P). گاوهای دریافت کننده گلوتامین تغییرات امتیاز وضعیت بدنی کمتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (03/0=P). استفاده از گلوتامین اثری بر عملکرد تولیدمثلی نداشت و تعداد تلقیح منجر به آبستنی و همچنین فاصله زایش تا آبستنی بین تیمارها معنی‌دار نبود (05/0<P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات