بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

4 استادیارگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی مکمل کروم در برابر آسیب‌های ناشی از تنش فیزیولوژیک و بررسی روند آپوپتوز در بافت لنفاوی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی به واسطه ارزیابی ایمونوهیستوشیمی پروتئین‌های p53 و کاسپاز 3 بود. به همین منظور از 320 قطعه جوجه نر سویه تجاری راس، در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح تنش (بدون تنش و تنش) و چهار سطح کروم از منبع کروم- متیونین(صفر، 1000، 2000 و 3000 میکروگرم در کیلوگرم جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تنش فیزیولوژیک با افزودن دگزامتازون به جیره در دوره سنی 24-17 روزگی القاء گردید. در انتهای دوره پرورش، پرنده‌های گروه‌های مختلف آسان‌کشی شدند و از بورس فابریسیوس نمونه‌برداری گردید و نمونه‌ها مورد ارزیابی هیستوموفومتری و ایمونوهیستوشیمی قرار گرفت. القائ تنش فیزیولوژیک، موجب تغییر در قطر کورتکس و مدولای فولیکول‌های لنفاوی بورس فابریسیوس در گروه‌های آزمایشی گردید. بر اساس نتایج حاصل، افزایش سطح کروم جیره با استفاده از مکمل کروم- متیونین ، اثرات منفی تنش بر بافت لنفاوی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی را کاهش می دهد. همچنین تنش فیزیولوژیک میزان بیان پروتئینp53 و کاسپاز3 را در بافت لنفاوی بورس فابریسیوس افزایش داد(05/0P<). با افزایش سطح کروم در جیره، میزان بروز این پروتئین‌ها کاهش یافت(05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات