تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

متانوموویروس پرندگان به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده علایم تنفسی در پرندگان است. به منظور بررسی تیپ غالب متانوموویروس پرندگان در جوجه های گوشتی استان اصفهان از 35 فارم جوجه گوشتی با تلفات بالا نمونه گیری شد و پس از استخراج RNA و ساخت cDNA به شناسایی موارد متانوموویروس پرندگان با یک جفت پرایمر عمومی نوموویروس پرداخته شد. سپس نمونه های مثبت با چهار جفت پرایمر اختصاصی تیپ های A، B، C و D تعیین تیپ شد. نتایج نشان داد از 35 فارم جوجه گوشی با علایم تنفسی ، 17 فارم (57/48%) آلوده به متانوموویروس پرندگان بودند. در این مطالعه 67 نمونه از مجموع 210 نمونه جمع آوری شده مثبت بود (90/31%) و میانگین میزان آلودگی در فارم های مثبت 90/54% گزارش می شود. تعیین تیپ نمونه های مثبت نشان داد تمامی نمونه ها متعلق به تیپ B می باشد. لذا با توجه به گستردگی تیپ B متانوموویروس پرندگان در فارم های گوشتی لازم است پس از تأیید بیماری زایی ویروس، واکسیناسیون مناسب در جهت پیش گیری و کنترل ویروس با سویه های اتوژن منطقه اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات