ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار

4 دانش آموخته دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 دانش آموخته دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعه: با توجه به سنتی بودن پرورش گوسفند و بز و وابسته بودن اقتصاد خانوارهای روستایی به تولید گوشت و پشم آنها لذا همواره یکی از مهمترین چالش‌ها در خصوص پرورش دام‌ها تامین نیازهای تغذیه ای است. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی در حوالی زایش انجام شد. روش کار: به این منظور اقدام به اخذ 148 نمونه خون از گوسفندان آبستن (104 راس) و غیر آبستن (44 راس) نژاد عربی شد و سن دام ها و نمره امتیاز بدنی نیز ثبت شد. مقادیر سرمی BHB، کلسیم، گلوکز، اوره، پروتئین تام وظرفیت آنتی اکسیدانی تام به روش‌های معمول آزمایشگاهی سنجیده شد. نتایج: نتایج نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین گوسفندان آبستن و غیرآبستن از نظر عیار سرمیBHB (001/0<P)، کلسیم (01/0<P)، گلوکز (01/0<P)، اوره (001/0<P) و بین گوسفندان تک قلوزا و دوقلوزا از نظر سن (001/0<P)، BHB(001/0<P)، کلسیم (001/0<P)، گلوکز (001/0<P)، اوره (001/0<P) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (001/0<P) وجود داشت. بین سن و امتیاز بدنی با غلظت BHB سرمی همبستگی آماری معنی داری وجود نداشت (05/0≥P) اما بین غلظت BHB و اوره همبستگی آماری منفی معنی دار (05/0<P) و بین BHB و گلوکز همبستگی منفی معنی داری (05/0<P) دیده شد. همچنین مشخص شد که 35/16، 15/46 و 11/97 درصد از گوسفندان آبستن به ترتیب از هایپوگلایسمی، شکل تحت بالینی توکسمی آبستنی و هایپوکلسمی رنج می‌برند و اختلالات متابولیکی حوالی زایمان در گوسفندان نژاد عربی شدیدتر از حد تصور است. نتیجه‌گیری نهایی: لذا نظر به این که جمعیت غالب دامی استان خوزستان را گوسفند تشکیل می‌دهد توجه به مسائل تغذیه ای و مدیریتی به ویژه در ماه انتهایی آبستنی و هفته‌های ابتدایی زایمان را بیش از پیش پدیدار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات