اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

4 استادیار گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه لرستان

5 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور ارزیابی اثر سه غلظت متفاوت برگ توت سفید بر ویژگی های مورفولوژیک پرزهای روده ماکیان گوشتی، تعداد ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه خریداری و پس از وزن گیری، به ۴ گروه ۴۵ قطعه‌ای تقسیم‌ شدند که هر گروه شامل ۳ پن ۱۵ قطعه‌ای بود. گروه ۱ در کل دوره‌ی پرورش تنها جیره‌ی پایه را دریافت نمود و گروه های 2، 3 و 4 دریافت کننده جیره پایه باضافه به ترتیب ۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ درصد برگ توت در کل دوره‌ی پرورش بودند. جیره پایه بر اساس ذرت-سویا فرموله ‌شد که در مورد همه گروه‌ها یکسان بود. برای بررسی مورفولوژی پرزهای روده در ۲۱ و ۴۲ روزگی دو بار نمونه‌برداری انجام گرفت و در هر نمونه گیری تعداد ۶ قطعه جوجه از هر گروه انتخاب شد و از دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم به اندازه 3 سانتی متر نمونه گیری و به آزمایشگاه فیزیولوژی ارسال گردید و ریخت شناسی پرزهای روده با بررسی اندازه ی پرزها (ارتفاع و پهنا) و ضخامت لایه ی لامیناپروپریا بررسی شد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت برگ توت در جیره، ویژگی های مورفولوژیک پرزهای روده بهبود پیدا کرده و بخصوص در غلظت 1% افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل دیده شد (05/0p<). همچنین روده باریک در گروه های دریافت کننده غلظت های ۵/۰ و ۱% برگ توت نسبت به گروه‌های دیگر دارای مساحت بیشتری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات