بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه چندشکلی در ناحیه 5- Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران با روش PCR-SSCP می‌باشد. برای این منظور در این پژوهش از 160 قطعه غاز مرکز اصلاح نژاد آذربایجان شرقی، واقع در شهرستان ملکان خونگیری انجام شد. برای استخراجDNA از روش بایلس استفاده گردید و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز جهت تکثیر قطعه 241 جفت بازی ناحیه 5- Flanking ژن Pit-1 انجام گرفت. روش تفاوت فرم فضایی رشته‌های منفرد(SSCP) جهت شناسایی چندشکلی در نمونه‌ها بکار برده شد. الکتروفورز عمودی نمونه‌ها روی ژل آکریلامید 8% به مدت 18 ساعت و با اختلاف پتانسیل 120 در دمای 4 درجه سانتیگراد صورت گرفت. رنگ آمیزی ژل با استفاده از نیترات نقره انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ناحیه مورد بررسی این ژن چندشکل است. که در نتیجه آن الگوهای ژنوتیپی 4،3،2،1 به‌ ترتیب با فراوانی 312/0، 364/0، 070/0، 254/0 درصد مشاهده شد. آنالیز واریانس صفات با استفاده از نرم افزار SAS رویه GLM انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده، بین جنس‌های مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. و همچنین بین الگوهای مشاهده شده با وزن بدن در 30 روزگی اختلاف معنی‌داری یافت شد، ولی بین این الگو‌ها و وزن بدن در 60، 90 و 150 روزگی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها