تشخیص استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس با به کارگیری تکنیک PCR و با استفاده از ژن 18S rRNA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس(Strongyloides papillosus) نماتود مهم روده ای نشخوارکنندگانی مانند گاو، گوسفند و بز است که که به صورت متناوب سیکل انگلی(Parasitic) و آزادزی(free-living) را طی می کند و باعث ایجاد چرخه‌هاى عفونت خودبخودی(Autoinfection) در میزبانان مى‌گردد. این عفونت در نشخوارکنندگان بالغ معمولا بدون علامت می باشد ولی در نشخوارکنندگان جوان(گوساله ها و بره ها) ایجاد استرونژیلوئیدیازیس کشنده و سندرم مرگ ناگهانی(sudden death syndrome) می نماید. این سندرم بدلیل اختلالات قلبی در اثر حضور لاروها در دهلیز و بطن قلب، اتفاق می افتد. هدف این تحقیق، بررسی شیوع آلودگی ناشی از استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس در نمونه های مدفوع گاو، گوسفند و بز با استفاده از روش PCR در استان کردستان می باشد. در این بررسی 30 نمونه مدفوع گاو، 30 نمونه مدفوع گوسفند و 30 نمونه مدفوع بز از نظر آلودگی به لارو استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس، به روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ژن 18S rRNA مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که 29 نمونه گاوی(7/96٪)، 12 نمونه گوسفندی (40٪) و از ۱۵نمونه بزی(50٪) آلوده به استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات