مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

جهت بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف پوسته ذرت به عنوان یک منبع فیبر بر فراسنجه‏های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏های گوشتی از 240 قطعه جوجه گوشتی سویه راس که در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار تقسیم و از سن 1 تا 42 روزگی پرورش یافتند، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 0، 5/2، 0/5 و 5/7 درصد پوسته ذرت در جیره‏های آزمایشی بودند. در طول آزمایش از دو نوع جیره‌ی آغازین و رشد که بر اساس نیازهای جوجه گوشتی (NRC, 1994) و بر پایه ذرت و سویا بصورت هم ازت و هم انرﮊی تنظیم گردیدند، استفاده شد. در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شد و پس از خونگیری از ورید بال، سرم خون جدا گردید و غلظت فراسنجه‏های خونی و آنزیم‏های کبدی تعیین گردیدند. پوسته ذرت خوراک مصرفی و افزایش وزن را بطور معنی داری کاهش داد (05/0>P)، اما ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر تیمارهای‏آزمایشی قرار نگرفت (05/0>P). هیچ یک از فراسنجه‏های خونی و آنزیم‏های کبدی شامل گلوکز، کلسترول، تری‏گلیسرید، پروتئین، آلبومین، اسیداوریک، کلسیم، فسفر، HDL، LDL و VLDL، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز تحت تاثیر سطوح مختلف پوسته ذرت مصرفی قرار نگرفت و اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید (05/0P>). این آزمایش نشان داد مصرف پوسته ذرت سبب کاهش عملکرد جوجه‏های گوشتی می‏گردد. ولی هیچ یک از فراسنجه‏های خونی و آنزیم‏های کبدی تحت تاثیر میزان مصرف این منبع فیبر قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات