بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی در ضایعات پوستی سگ‌های مراجعه نموده به بیمارستان دامپزشکی اهواز می‌باشد. این مطالعه بر روی ضایعات جلدی 40 قلاده سگ ارجاعی انجام شد. پس از انجام معاینه و بررسی کامل ماکروسکوپی و آرام‏بخشی حیوان، با استفاده از پانچ پوستی نمونه‌گیری انجام شد. از نمونه‌ها اسلایدهای رنگ-آمیزی شده به روش هماتوکسیلین و ائوزین تهیه شد. در بررسی ماکروسکوپی تمامی موارد موریختگی و کم موئی مشاهده شد. در 17 مورد (5/42 درصد) سبوره و 19 مورد (5/47 درصد) نیز دلمه پوستی و زخم مشاهده شد. در بررسی میکروسکوپی، الگوی درماتیت اطراف عروقی در 16 مورد (40 درصد) مشاهده شد. 12 مورد از آن‏ها درماتیت اطراف عروقی مزمن تلقی گردید. الگوی درماتیت ندولی و منتشر به‌ترتیب در یک و پنج مورد دیده شد. در دو مورد از درماتیت-های منتشر مقاطع جرب مشاهده گردید. الگوی درماتوز آتروفیک در 15 مورد (5/37 درصد) روئیت شد. الگوی پری‏فولیکولیت در 18 مورد (45 درصد) و فولیکولیت در هفت مورد (5/17 درصد) مشاهده گردید که پنج مورد از‏ آن‌ها لومینال و دو مورد لومینال و دیواره‌ای بود. فرونکولوز نیز در یک مورد (5/2 درصد) مشاهده شد. الگوی درماتیت فیبروزه در دو نمونه (5 درصد) تشخیص داده شد. درماتیت عروقی نیز در یک مورد (5/2 درصد) مشاهده گردید که با حضور سلول‌های التهابی در دیواره عروق درم همراه بود. در این مطالعه درماتیت اطراف عروقی دارای بیشترین فراوانی بود که می‌تواند در اثر عوامل مختلف ایجاد شود. درماتوز آتروفیک در رتبه دوم قرار داشته که سوء تغذیه به‌عنوان اولین کاندید مطرح می‌باشد. این مطالعه به‌عنوان اولین تلاش در خصوص بررسی هیستوپاتولوژی ضایعات جلدی در سگ‌های ارجاعی بوده و نتایج پژوهش حاضر بیانگر طیف گسترده‌ای از الگوهای میکروسکوپی بوده و اهمیت این روش را در کنار سایر روش‌های تشخیصی بیش از پیش نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


راد، محمدعلی؛ جمشیدی، شهرام و ال­داوود، سیدجاوید (1376). بیماری‌های پوست دام‌های کوچک (عفونی و ایمونولوژیک). تالیف: مولر، کرک و اسکات، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات 322-204.
یوسفی، علیرضا؛ سهرابی‌حق­دوست، ایرج و صداقت، رضا (1389). مطالعه هیستوپاتولوژیک الگوهای رایج ضایعات غیرنئوپلاستیک پوست در سگ. پاتوبیولوژی مقایسه­ای، دوره 7، شماره 3، صفحات 328-321.‎
Ali, M.H.; Begum, N.; Azam, M.G. and Roy, B.C. (2011). Prevalence and pathology of mite infestation in street dogs at Dinajpur municipality area. Journal of Bangladesh Agricultural University, 9(1): 111-119.
Bertolino, A.P. and Freedberg, I.M. (1987). Disorders of epidermal appendages and related disorders: Hair. Dermatology in General Medicine. In Fitzpatrick, T.B.; Eisen, A.Z.; Wolff, K.; Freedberg, I.M. and Austen, K.F. (Eds). Dermatology in General Medicine. New York: McGraw-Hill Book Company, Pp: 639-640.
Bratka-Robia, C.B.; Egerbacher, M.; Helmreich, M.; Mitteregger, G.; Benesch, M. and Bamberg, E. (2002). Immunohistochemical localization of androgen and oestrogen receptors in canine hair follicles. Veterinary Dermatology, 13(2): 113-118.
Caswell, J.L.; Yager, J.A.; Parker, W.M. and Moore, P.F. (1997). A prospective study of the immunophenotype and temporal changes in the histologic lesions of canine demodicosis. Veterinary Pathology Online, 34(4): 279-287.
Foster, A.P. (2006). Cutaneous manifestations of vasculitis in the dog. Companion Animal, 11(6): 71-77.
Foster, A.P. and Foil, C.S. (2003). BSAVA manual of small animal dermatology. British Small Animal Veterinary Association, 2nd ed, Pp: 159-160.
Ginn, P.E.; Mansell, J.E.K.L. and Rakich, P.M. (2007). Skin and Appendages. In: Maxie, M. G. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animal. Vol. 1, 5th Ed, Saunders, Elsevier Philadelphia, Pp: 553-781.
Hargis, A.M. and Ginn, P.E. (2012). Integumentary system.In: McGavin, M.D. and Zachary, J.F. (Eds), Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5th Ed, Elsevier, China, Pp: 972-1084.
Hill, P.B. and Olivry, T. (2001). The ACVD task force on canine atopic dermatitis (XVIII): histopathology of skin lesions. Veterinary Immunology and Immunopathology, 81(3-4): 305-309.
Holm, B.R.; Rest, J.R. and Seewald, W. (2004). A prospective study of the clinical findings, treatment and histopathology of 44 cases of pyotraumatic dermatitis. Veterinary Dermatology, 15(6): 369-376.
Islam, M.M.; Khanam, S.S.; Rashid, S.M.H. and Islam, M.N. (2013). Prevalence and pathology of demodectic mange in stray dogs in Bangladesh. Journal of Science and Technology, Pp: 118-121.
Khoshnegah, J. and Pakzad Shahabi, M. (2009). Canine atopic/allergic dermatitis in Mashhad (North-East of Iran): clinical observations. Iranian Journal of Veterinary Research, 10(4): 352-359.
Mackel, S.E. and Jordon, R.E. (1982). Leukocytoclastic vasculitis a cutaneous expression of immune complex disease. Archives of Dermatology,118(5): 296-301.
Medleau, L. and Hnilica, K.A. (2001). Keratinization and seborrheic disorders. Small Animal Dermatology: A Color Atlas and Therapeutic Guide, WB Saunders, Philadelphia, Pp: 215-237.
Nichols, P.R.; Morris, D.O. and Beale, K.M. (2001). A retrospective study of canine and feline cutaneous vasculitis. Veterinary Dermatology, 12(5): 255-264.
Tasaki, Y.; Miura, N.; Iyori, K.; Nishifuji, K.; Endo, Y. and Momoi, Y. (2013). Generalized alopecia with vasculitis-like changes in a dog with babesiosis. The Journal of Veterinary Medical Science, 75(10): 1367-1369.
Walder, E.J. (1992). Atrophic Diseases of The Hair Follicle In: Gross, T.L.; Ihrke, P.J. and Walder, E.J. (Eds), Veterinary Dermatopathology: A Macroscopic and Microscopic Evaluation of Canine and Feline Skin Disease. Mosby-Year book, United States of America, Pp: 273-297.