بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشگاه گیسن، آلمان

چکیده

    تحقیق حاضر به منظور بررسی انگل‌های خارجی و دستگاه گوارش ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) به مدت 6 ماه از دی ماه 1390 تا خرداد ماه 1391 در منطقه‌ی خورآبی ساحل بندرعباس انجام شد.  در طول تحقیق، 69 نمونه‌ی ماهی به روش دستی صید و به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل گردید.  انگل‌های جداسازی شده از دستگلاه گوارش در محلول فرمالین 4% تثبیت و به منظور نگهداری به اتانول 70% منتقل شد.  در طول دوره‌ی بررسی، انگل بالغ Quadrigyrus persicus  (Acanthocephala) و هم‌چنین لارو انگل‌های Trematoda و Trypanorhyncha (cestode) از دستگاه گوارش و تک‌یاخته‌ی تریکودینا از آبشش میزبان جدا شدند.  انگل Quadrigyrus sp. که اولین بار از ماهی گل خورک جدا شد بیش‌ترین فراوانی را در خرداد ماه داشت.  هم‌چنین نتایج نشان داد که انگل‌های تریکودینا و ترماتود بیش‌ترین فراونی را در ماه فروردین داشتند.  بر اساس نتایج به دست آمده،  فراوانی انگل Q. persicus با طول کل رابطه‌ی مثبت دارد (05/0p≤،41/0r=).  در تحقیق حاضر انگل Q. persicus گونه‌ی جدید انگلی است که برای اولین بار در جهان جدا و ثبت شده است.  هم‌چنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان می‌دهد که تغییرات فصلی و طول کل میزبان فاکتورهای مؤثری روی فراوانی انگل‌های دستگاه گوارش ماهی گل خورک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات