اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

    در این تحقیق اثر عصاره‌ی سرخارگل بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی در شرایط سرکوب ایمنی با استفاده از 240 قطعه جوجه‌ی گوشتی بررسی شد.  عصاره به مقدار صفر (E0)، 1 (E1) و 5/2 (E2.5) میلی‌لیتر در لیتر از روز 6 تا 42 به صورت مستمر به آب آشامیدنی اضافه گردید.  در روزهای 14، 15، 16، 34، 36، 38 و 40 به نیمی از جوجه‌ها در هر سطح عصاره‌ی سرخارگل برای سرکوب ایمنی، سیکلوسپورین به مقدار mg/kg 9/9 (C+) خورانده شد و نیمی از جوجه‌ها هیچ درمانی (C-) دریافت نکردند.  تیمارهای آزمایش شامل E0C-،E0C+ ، E1C-، E1C+، E2.5C- و E2.5C+ بودند.  برای ارزیابی پاسخ‌های ایمنی سلولی در روز 16، مقدار 1/0 میلی‌لیتر محلول فیتوهماگلوتینین (mg/ml 2/0) به صورت داخل پوستی (چین پوستی بال) تزریق شد و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت اندازه‌گیری گردید.  محلول 25% گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در روز 33 به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن IgG و IgM ضد SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 34، 36، 38 و 40 تعیین گردید.  ضریب تبدیل خوراک در مقدار ml1 عصاره‌ی سرخارگل (49/1) کم‌تر از مقدار آن در شاهد (62/1) بود (05/0P2.5C+ بیش‌تر از تیمار E0C+ و E1C+ و کم‌تر از تیمار E1C- و E2.5C- بود (05/0P<).  نتیجه نهائی این که، افزودن 5/2 میلی‌لیتر عصاره‌ی سرخارگل در هر لیتر آب آشامیدنی جوجه‌های گوشتی، سبب تحریک پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال در شرایط سرکوب ایمنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات