ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی

3 دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    تشخیص سرولوژیک فاسیولوز یا بر اساس جست و جوی پادتن ضد انگل یا بر پایه‌ی جست و جوی آنتی‌ژن انگل در سرم است.  در صورت جست و جوی آنتی‌ژن تشخیص زود هنگام بیماری امکان‌پذیر می‌گردد.  با روش کانترایمونوالکتروفورز می‌توان در کم‌تر از 3 ساعت وجود پادتن یا آنتی‌ژن را مورد بررسی قرار داد.  به منظور ارزیابی این روش برای جست و جوی آنتی‌ژن فاسیولا ژیگانتیکا در گاو مطالعه‌ی حاضر صورت گرفت.  برای این منظور، تعدادی کبد گاو آلوده به فاسیولا ژیگانتیکا از کشتارگاه تهیه شد و از انگل‌های جمع‌آوری شده، آنتی‌ژن‌های پیکری به روش اولدهام و ویلیامز تهیه گردید.  آنتی‌ژن‌های مذکور برای ایمن‌سازی و تولید سرم هیپرایمون به 2 قطعه خرگوش تزریق گردید.  برای جمع‌آوری نمونه‌‌های مثبت و منفی، کبد گاوان کشتار شده در کشتارگاه اهواز از نظر آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا مورد بررسی قرار گرفت و 100 نمونه خون از گاوان آلوده و 60 نمونه خون از گاوان غیرآلوده اخذ گردید و نمونه‌های سرم، از نظر حضور آنتی‌ژن‌‌های گردشی فاسیولا ژیگانتیکا به روش کانترایمونوالکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند.  از 100 نمونه سرم گاوان آلوده در کانترایمنوالکتروفورز 92 نمونه مثبت بودند و 60 نمونه سرم گاوان غیرآلوده منفی بودند.  حساسیت و ویژگی‌ این آزمایش به ترتیب 92 و 100 درصد محاسبه گردید.  با توجه به حساسیت و ویژگی‌ قابل قبول، سرعت بالای این روش، برای تشخیص زود هنگام آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا می‌تواند مورد توجه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات