گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده‌ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

چکیده :
میاز جلدی در نوزادهای زنبورعسل Apismellifera L.توسط برخی از مگس‏های خانواده‏ Calliphoridae ایجاد می‏گردد. این بیماری باعث عفونت کشنده در اواخر دوره شفیرگی می‏شود. در این بیماری شفیره‏ها بصورت در باز روئیت شده و چشم‏های آنها تغییر رنگ می‏یابد. این آلودگی در فروردین ماه سال 1394 در یکی از کلنی‏های کم جمعیت و دارای ملکه مسن متعلق به ایستگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز مشاهده گردید. به منظور بررسی و تشخیص قطعی، نمونه‏ها به آزمایشگاه منتقل و با توجه به مشاهدات بالینی و بررسی میکروسکوپی، میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل تشخیص داده شد. نوزاد میری در حاشیه شان‏ها و خصوصا شان انتهایی به وقوع پیوسته و نوزاد سن اول پارازیتویید و همچنین حشره کامل مگس در حال پرسه زنی و لاروگذاری در کندو مشاهده گردید. درمان این آلودگی با حذف قاب ‏های آلوده از کندو و سوزندان آنها عملی گردید. اگرچه تا کنون هیچ روش قابل قبولی برای درمان آن توصیه نگردیده است، به نظر می‏رسد بهترین اقدام به کار بستن روش‏های محافظتی و پیش‏گیری‏های عمومی توصیه شده و حذف و معدوم سازی شان‏های آلوده با روش سوزاندن و مدفون کردن توام با آهک‏پاشی است. قرار دادن شان‏ها در فضای آزاد و استفاده از آنها بدون هیچ‏گونه ضد عفونی قبل از استفاده خطر آلودگی به این انگل را افزایش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات