استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پارگی‌های رباط صلیبی یکی از دلائل اصلی ایجاد لنگش در سگ‌ها می‌باشد و انتخاب تکنیک درمان آن کماکان واجد استاندارد مشخصی نشده و مورد بحث می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه ارائه‌ی تکنیک نوینی است که با استفاده از استحکام فاشیا لاتا و عبور آن از نقاط ایزومتریک معین مفصل زانو، پایداری دوطرفه ایجاد شود. تعداد 10 قلاده سگ نر بالغ از نژاد مخلوط با دامنه‌ی وزن بین 14-20 کیلوگرم بطور تصادفی به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند. در هر دو گروه تحت بیهوشی عمومی، رباط صلیبی قطع گردید. در گروه کنترل تثبیت به روش MRIT انجام شد.در گروه درمان پس از آماده‌سازی نواری از ضخیم ترین قسمت فاشیا لاتا و ایجاد دو کانال در پروکسیمال درشت نی و دیستال ران، با عبور نوار فاشیا لاتا از کانال‌ها و بخیه کردن به قسمت جانبی کپسول مفصلی اقدام به تثبیت پارگی رباط صلیبی گردید. پارامترهای حرکت کشابی، لنگش، درد، دامنه‌ی حرکت، اندازه‌ی دور ران، تورم مفصل و استئوآرتریت در نمای رادیوگرافی، بصورت هفتگی تا 16 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. امتیازدهی به حرکت کشابی و لنگش در گروه درمان نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود (05/ 0P>). در گروه کنترل، دامنه‌ی حرکت در مقایسه با گروه درمان نسبت به دامنه‌ی ثبت شده در زمان صفر، نزدیکتر می‌باشد. در هر دو گروه در ارزیابی تورم مفصل، روند کاهشی، پس از عمل در زمان‌های مورد مطالعه مشاهده گردید. هیچ شواهدی مبنی بر وجود استئوآرتریت در هر دو گروه وجود نداشت(05/ 0P<). در نتیجه، این تکنیک با دارا بودن بسیاری از ویژگی‌های دیگر تکنیک‌های ترمیمی، و قابل قیاس بودن با تکنیک MRITروشی نوین برای درمان دائم پارگی‌های رباط ضربدری قدامی است. اگرچه بمنظور ارائه‌ی کلینیکی این تکنیک، نیاز به مطالعات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات