اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

آزمایش به منظور بررسی اثر پودر پوست سبز گردو بر پاسخ‌های ایمنی، با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه‌ها به پنج گروه و هر گروه به 4 زیر گروه 10 قطعه‌ای تقسیم شدند. مقادیر صفر، 1، 2، 3 و 4 درصد پودر پوست سبز گردو به جیره اضافه شد. تزریق داخل عضلانی 1/0 میلی لیتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند در روزهای 8 و 22 انجام شد و عیار پادتن IgG و IgM از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روز‌های 21، 28، 35 و 42 تعیین شد. در 42 روزگی، نمونه خون جمع‌آوری شد و سلول‌های قرمز و سفید خون شمارش شد و بعد از ذبح پرنده وزن چربی احشایی و اندام های احشایی تعیین شد. در 21 روزگی عیار پادتن IgM تیمارهای 4 درصد پودر پوست سبز گردو (93/2) بیشتر از شاهد (12/2) بود (05/0P<). در 42 روزگی عیار پادتن IgG تیمارهای 4 (5/5)، 3 (25/5) و 2 درصد (81/4) پودر پوست سبز گردو بیشتر از شاهد (68/3) بود (05/0P<). نسبت هتروفیل به لنفوسیت و درصد هتروفیل در تیمار 4 درصد پودر پوست سبز گردو (به‌ترتیب 55/0 و 23/33) کمتر از شاهد بود (05/0 P<). درصد لنفوسیت در تیمار 4 درصد پودر پوست سبز گردو (96/59) بیشتر از شاهد (87/56) بود (05/0 P<). بالاترین درصد وزن نسبی بورس در تیمار 2 (17/0)، 3 (17/0) و 4 (16/0) درصد پودر پوست سبز گردو مشاهده شد (05/0P<). درصد وزن نسبی تیموس در تیمار 3 (59/0) و 4 (54/0) درصد پودر پوست سبز گردو بیشتر از شاهد بود (05/0P<). بنابراین افزودن پودر پوست سبز گردو به جیره سبب بهبود عملکرد ایمنی جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات