ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه تبریز

2 استادیارگروه پژوهشی دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج- ایران

3 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

5 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

ابه منظور تهیه رادیو واکسن علیه انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis)، عامل ایجاد بیماری لکه سفید در ماهیان آب شیرین، مطالعه حاضر انجام شد. انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس بعد از پرتودهی با اشعه گاما با ادجوانت نانوذره فسفات کلسیم پوشش دهی گردید و اثر واکسن تهیه شده بر سیستم ایمنی غیراختصاصی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. ماهی های با میانگین وزنی 30 گرم پس از دوره سازگاری 10 روزه ، به ۴ گروه تقسیم شدند: ۳ گروه با انگل پرتو دهی شده و پوشش دهی شده با نانو ذره فسفات کلسیم، انگل پرتو دهی شده و یا نانو ذره فسفات کلسیم به تنهایی، به صورت حمام واکسینه شدند. در گروه کنترل نیز هیچ گونه ترکیبی استفاده نشد. در روز 20، نمونه برداری از مخاط پوست به منظور اندازه گیری پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز و هم چنین تیتر هماگلوتیناسیون ماهیان تیمار شده با انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات کلسیم فسفات بالاتر از گروههای دیگر بود. اما فعالیت استراز در گروههای تیمار در مقایسه با گروه کنترل تغییر نکرد. می توان اینطور استنباط نمود که بکارگیری نانوذره فسفات کلسیم فرموله شده در تروفونت های پرتودهی شده ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس توانست ترکیبات ایمنی ذاتی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان را بهبود ببخشد. مطالعات بعدی در خصوص بررسی اثرات این رادیو واکسن بر سیستم ایمنی اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات