اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشکده‏ی علوم دامی و صنایع، غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده‏ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده‏ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

5 کارشناس ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده‏ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

    این آزمایش به منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف ژله رویال بر میزان تحرک پیشرونده، زنده‏مانی، ناهنجاری‏ مورفولوژیکی و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم قوچ عربی در رقیق‏کننده­ی تریس انجام شد.  برای انجام این کار منی 10 قوچ عربی با هم مخلوط شده و سپس تحت 5 تیمار شامل رقیق‏کننده­ی تریس با غلظت‏های صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد ژله رویال در سه زمان صفر، 24 و 48 ساعت در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×5 قرار گرفت.  نتایج حاصله نشان داد که اختلاف معنی‏داری در میزان تحرک پیشرونده­ی اسپرم بین تیمارهای حاوی غلظت‏های مختلف ژله رویال و شاهد وجود دارد (05/0P<).  در غلظت‏های 5/0، 1 و 5/1 درصد ژله رویال میزان تحرک اسپرم به طور معنی‏داری بیش­تر از گروه شاهد بود (05/0P<).  میزان زنده‏مانی اسپرم‏ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.  همچنین، غلظت‏های به کار رفته ژله رویال تأثیر معنی‏داری بر میزان ناهنجاری‏های مورفولوژیکی اسپرم قوچ عربی در مقایسه با تیمار شاهد نداشت.  بین تیمارهای با غلظت‏های مختلف ژله رویال و شاهد تفاوت معنی‏داری از نظر سلامت غشای پلاسمایی اسپرم مشاهده نشد.  اما غلظت‏های 1 و 5/1 درصد ژله رویال افزایش میزان سلامت غشای پلاسمایی اسپرم را در مقایسه با غلظت‏های 5/0 و 2 درصد ژله رویال موجب شدند (05/0P<).  به طور کلی از مطالعه­ی حاضر می‏توان نتیجه گرفت که سطوح پایین ژله رویال (5/0، 1 و 5/1 درصد) سبب بهبود تحرک پیشرونده­ی اسپرم قوچ عربی در طول ذخیره‏سازی منی به صورت مایع می‏شود.

کلیدواژه‌ها