تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ایران

2 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمرا، اهواز، ایران

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

    کلسترول لود شده بر سیکلودکسترین (CLC) به صورت کارآمد توانسته است از اسپرم تعدادی از گونه­ها محافظت کند.  همچنین شیشه­ای کردن اسپرم به خصوص در انسان، افق­های جدیدی را در زمینه­ی انجماد اسپرم گشوده است.  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر CLC بر شیشه­ای­سازی اسپرم گربه می­باشد.  اسپرم اپیدیدیمی گربه (22 زوج بیضه) از اپیدیدیم استخراج شد و سپس در معرض شیشه­ای شدن در محلول تریس به همراه CLC قرار گرفت.  اسپرم ذوب شده از نظر زنده­مانی، تحرک و مورفولوژی ارزیابی شد.  شیشه­ای شدن به صورت معنی­داری (0001/0P<) باعث کاهش درصد تحرک اسپرم در گروه واجد CLC (28/2±6/3) و گروه فاقد CLC (02/2±1/1) در مقایسه با اسپرم تازه (82/1±3/28) شد.  زنده­مانی نیز به دنبال شیشه­ای شدن به صورت معنی­داری هم در گروه واجد CLC (44/2±6/80) و هم گروه فاقد CLC (15/2±2/78) در مقایسه با قبل از انجماد (94/1±9/89) کاهش یافت (0011/0=P).  با وجود افت شدیدی که در پارامترهای مورد مطالعه در پی شیشه­ای­سازی به وجود آمد، به نظر می­رسد اسپرم گربه در مقابل فرآیند شیشه­ای شدن دارای تحملی ذاتی است و حضور CLC تأثیر قابل ملاحظه­ای روی بهبود آن نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات