بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموخته ی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

    پرولاکتین هورمونی است که نقش مهمی در رفتار کرچی پرندگان دارد.  بسیاری از مطالعات نشان داده‏اند که ژن پرولاکتین می‏تواند ژن کاندیدا برای کرچی باشد و تنوع موجود در بخش‏های مختلف این ژن، پتانسیل ویژه‏ای برای استفاده به عنوان نشان­گرهای ژنتیکی از خود نشان داده و می‏تواند به بهبود ژنتیکی جمعیت‏ها کمک کند.  هدف از این مطالعه، بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP بود.  برای این منظور از تعداد 100 قطعه مرغ بومی ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی نهاده­های دامی جهاد استان خوزستان (شهرستان باوی)، به صورت تصادفی خون­گیری انجام شد.  با استفاده از روش تغییر یافته استخراج نمکی، DNA نمونه‏ها استخراج شد.  واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 439 جفت بازی ژن پرولاکتین توسط آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت.  قطعه تکثیر شده به‏ وسیله­ی آنزیم برشی AluI هضم شد.  فراوانی‏ آلل‏های C و T به ترتیب 655/0 و 345/0 و فراوانی ژنوتیپ‏های TT، CT و CC به ‏ترتیب 10/0، 49/0 و 41/0 برآورد شدند.  با استفاده از آزمون کای مربع (X2) مشخص شد که فراوانی آلل‏ها در این جایگاه ژنی در حالت تعادل هاردی - وینبرگ نمی‏باشد.  نتایج نشان داد که ژن پرولاکتین در منطقه­ی مورد بررسی دارای چندشکلی می‏باشد و روش PCR-RFLP برای تعیین ژنوتیپ‏های ژن پرولاکتین مرغان مورد مطالعه، مناسب می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات