مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه ای، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بروسلوز بیماری مسری و مشترک بین انسان و دام است که توسط باکتری‌های جنس بروسلا ایجاد می-شود. این بیماری در گاومیش عمدتا توسط بروسلا ابورتوس و بروسلا ملی‌تنسیس ایجاد می‌شود و سبب خسارت‌های اقتصادی مانند سقط، کاهش تولید شیر و کاهش باروری در حیوانات می‌شود. در این تحقیق، با مراجعه تدریجی به کشتارگاه اهواز طی سال‌های 1394-1393 نمونه‌ی سرم 320 رأس گاومیش کشتار شده در کشتارگاه اهواز جمع‌آوری گردید. حضور آنتی‌بادی‌های ضد بروسلا در نمونه‌های سرمی جمع‌آوری شده به وسیله‌ دو کیت الیزای تجاری ( IDEXX و ID vet) و روش‌های رایت و رزبنگال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از آزمون کوکران و مک‌نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شیوع سرمی بروسلوز در روش رایت 56/1 درصد است. تفاوت معنی-داری بین کیت الیزای IDEXX (001/0>P) و ID vet (01/0>P) با روش رزبنگال و رایت وجود داشت، اما دو کیت الیزا تفاوتی نداشتند (05/0<P). توافق بین روش رزبنگال و رایت با کیت‌های الیزای IDEXX و ID vet متوسط بود و مقدار آماره کاپا به ترتیب 43/0 و 48/0 محاسبه شد، اما توافق بین روش رزبنگال و رایت خیلی خوب و مقدار آماره کاپا یک بود. توافق بین کیت‌های الیزای IDEXX و ID vet خیلی خوب بود و مقدار آماره کاپا 86/0 برآورد گردید. این بررسی نشان داد که حساسیت الیزا نسبت به روش رزبنگال و رایت بیشتر است، اما با توجه به نحوه کنترل بیماری در ایران توصیه می‌شود که این روش با تعیین نقطه برش مخصوص به ایران طراحی و کاربردی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات