تاثیر آب الکترولیز شده خنثی و اسید سیتریک بر کاهش بار باکتریایی میگو در طی نگهداری در دمای معمولی و یخچال و بررسی اثر باکتری کشی آن بر روی سطوح کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی

3 گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مواد ضدعفونی‌کننده نقش مهمی را در کنترل باکتری‌های عامل فساد در صنایع غذایی و مکان‌های عمومی دارند. آب الکترولیز شده بعنوان یک ضدعفونی‌کننده جدید در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این ضد عفونی کننده ایمن، بی-خطر، ارزان و بر روی بسیاری از باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها موثر است. این مطالعه در دو بخش انجام گرفت. در مطالعه نخست، تاثیر آب الکترولیز خنثیNEW))، اسید سیتریک 1%، ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% بر کاهش بار باکتریایی میگو مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های میگو بطور جداگانه به مدت 30 دقیقه تحت درمان تیمارهای مختلف قرار گرفتند و در دمای 4، 25 و 37 درجه سانتیگراد ذخیره و از آن‌ها در زمان‌های متفاوت جهت شمارش باکتری‌های مزوفیل و سایکروفیل نمونه‌برداری صورت گرفت. در مطالعه دوم اثر آب الکترولیز خنثی و نیز ترکیب آن و اسید سیتریک 1% در کاهش میزان دو باکتری‌ بیماریزا (اشریشیا کلای و لیستریا مونوسایتوژنز) روی سطوح سرامیک و استیل ضد زنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% نسبت به سایر تیمار‌ها بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت مزوفیل و سایکروفیل نمونه‌های میگو داشت. همچنین بهترین کارآیی در کاهش باکتری اشریشیا کلای با ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% روی سطح استیل بدست آمد. در حالیکه در مورد لیستریا مونوسایتوژنز آب الکترولیز خنثی به تنهایی نسبت به ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% بر روی دو سطح موثر بود.

کلیدواژه‌ها