بررسی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی مایع منی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی استان خوزستان در فصل زمستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی

چکیده

    فاکتورهای مهمی مثل دما، یون‌ها و اسمولاریته نقش مهمی در کیفیت منی ماهیان خصوصاً تحرک دارند.  بعضی از فاکتورها مانند درصد اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم و ترکیبات منی در زمان ارزیابی منی ماهیان استخوانی آزمایش می‌گردند.  ماهی کپور معمولی یکی از مهم‌ترین گونه‌های پرورشی ماهیان گرم آبی است.  هدف از این مطالعه، بررسی برخی شاخص‌های فیزیکی (حجم، تعداد تام اسپرم، تراکم و اسپرماتوکریت) و بیوشیمیایی (پروتئین تام، آلبومین، کلسترول و مواد معدنی سدیم‏، پتاسیم، کلر، کلسیم، منیزیم و فسفر) منی ماهی کپور معمولی پرورشی در فصل زمستان می‌باشد.  در این مطالعه مایع منی 20 قطعه ماهی کپور نر پرورشی بالغ جمع‌آوری و آزمایش‌های فیزیکی و بیوشیمیایی روی آن‌ها انجام گردید.  آزمایش‌ها نشان داد که میزان حجم منی 51/3±6/6 میلی‌لیتر، درصد اسپرماتوکریت 38/12±25/46، تراکم اسپرم 1010×52/0±85/1، تعداد تام اسپرم 1010×54/70±75/11 و مدت زنده مانی 32/18±54/46 دقیقه محاسبه گردید.  میزان پروتئین تام 35/0±29/0، آلبومین 02/0±03/0 گرم در دسی‌لیتر، کلسترول 31/8±95/9، کلسیم 32/1±82/3، فسفر 92/0±95/1، منیزیم 31/0±59/3 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، کلر 71/15±55/117، سدیم 15/14±33/73 و پتاسیم 51/2±45/27 میلی‌مول در لیتر به دست آمد.  بررسی‌ها نشان داد که ارتباط مثبت معنی‌داری بین وزن ماهی با حجم منی و تعداد تام اسپرم، حجم منی با تعداد تام اسپرم و سدیم، درصد اسپرماتوکریت با تراکم اسپرم، پروتئین تام، آلبومین، کلسترول، فسفر و کلر مشاهده گردید.  همبستگی مثبت معنی‌داری بین آلبومین با کلسترول، فسفر و کلر مشاهده گردید.  ارتباط مثبت معنی‌داری بین کلسترول با فسفر و کلر و فسفر با کلر پلاسمای منی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات