اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه‏ های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت‏ نی مرغان تخمگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 هیات علمی- گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 هیات علمی -گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

    این مطالعه به منظور بررسی اثرات پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه‏های خونی و خصوصیات استخوان درشت‏نی مرغان تخم‌گذار با یک صد و بیست قطعه مرغ تخم‌گذار لگهورن سویه‌ی تجاری های‏لاین (W36) از سن 44 تا 52 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد و جیره‌هایی با سطوح صفر (شاهد)، 1، 2 و 3 درصد پودر خرفه دریافت کردند.  نتایج این تحقیق نشان داد که در اثر افزودن پودر خرفه به جیره‌ی مرغان تخم‌گذار جمعیت باکتری‏های اشریشیا‌کلی و کلی‏فرم موجود در سکوم به طور معنی‏داری نسبت به گروه شاهد کاهش و جمعیت باکتری‌های لاکتوباسیل افزایش یافت (05/0P≤).  استفاده از سطوح مختلف پودر خرفه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر غلظت تری‏گلیسرید و کلسترول سرم خون نداشت (05/0<P) ولی غلظت گلوکز به طور معنی‏داری کاهش یافت (05/0P≤). قطر اپی‌فیز، قطر خارجی، قطر داخلی، وزن و ضخامت استخوان درشت‏نی تحت تأثیر سطوح مختلف پودر خرفه قرار نگرفت (05/0<P)، اما حجم، ماده‌ی خشک و خاکستر استخوان درشت‏نی متأثر از تیمارهای آزمایشی بود (05/0>P).  این مطالعه نشان داد که افزودن پودر خرفه به جیره می‌تواند اثرات مثبتی بر جمعیت میکروبی سکوم و وضعیت استخوان درشت‏نی مرغان تخم‌گذار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات