تاثیر دستکاری ناشی از القای تریپلوئیدی بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

چکیده

    نرخ بالای تلفات در مراحل جنینی و لاروی قزل آلای رنگین کمان در ایران با تنش‌های دوره‌ی انکوباسیون در ارتباط است.  در مطالعه‌ی حاضر اثر دستکاری تخم‌های لقاح یافته بر تخم‌گشایی، بازماندگی، شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل‌آلای‌رنگین‌کمان مورد ارزیابی قرار گرفت.  برای اعمال تیمار دستکاری، تخم‌های لقاح یافته در زمان 10 دقیقه پس از لقاح، در یک حمام آبی دارای آب 12 درجه‌ی سانتی‌گراد و همراه با هوادهی به مدت 10 دقیقه غوطه‌ور گردیدند.  تخم‌های لقاح یافته‌ای که مورد دستکاری قرار نگرفتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دستکاری تخم‌ها پس از لقاح می‌تواند بازماندگی تخم‌ها در دوران انکوباسیون را کاهش دهد (05/0p<).  علاوه بر این، دستکاری تخم‌ها تغییراتی را در میزان افزایش وزن، میزان پروتئین، میزان خاکستر و پروفایل اسیدهای چرب بچه ماهیان پرورشی ایجاد نمود (05/0p<).  میزان اسید چرب اشباع پالمیتیک (16:0C) و پالمیتولیئک (16:1C) در گروه تیمار افزایش یافته و با گروه شاهد اختلاف معنی‌داری داشت (05/0p<).  اسیدهای چرب امگا 6 نظیر آراشیدونیک اسید (6n-20:4C)، لینولئیک اسید (6n-18:2C) و گاما لینولئیک اسید (6n-18:3C) در گروه تیمار افزایش یافته و با گروه شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (05/0p<).  در این مطالعه به طور کلی میزان اسیدهای چرب اشباع در اثر تنش افزایش و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع کاهش یافت که این امر روی کیفیت محصول تولیدی و ارزش غذایی آن تأثیر زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات