آنالیز فیلوژنیک بخشی از ژن پروتئین هماگلوتینین سه ویروس آنفلوانزای پرندگان H9N2 جدا شده از گله های طیور گوشتی اهواز بین سال های 1390 تا 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکدهی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار بخش طیورگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد بخش طیورگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    صنعت طیور کشور ایران از سال ۱۳۷۷ درگیر بیماری آنفلوانزای پرندگان می‌باشد.  بروز بیماری با تلفات بالا این تصور را ایجاد کرده است که ویروس آنفلوانزا در سطح مزرعه دچار تغییرات ژنتیکی شده است.  در این مطالعه سه ویروس آنفلوانزای طیور (H9N2) جدا شده از گله‌های آلوده با تلفات بالا مورد شناسایی ملکولی قرار گرفتند.  قطعه 488 جفت باز در این ویروس‌ها که در بر گیرنده‌ی بخش میانی ژنوم پروتئین هماگلوتینین بود به روش RT-PCR تکثیر و سپس تعیین توالی نوکلئوتید انجام گرفت.  آنالیز نوکلئوتیدها و اسیدهای آمینه نشان‌دهنده‌ی وجود سه ویروس بسیار شبیه به یکدیگر ولی متمایز از همدیگر بود.  آنالیز فیلوژنی قطعه ۴88 جفت باز محصولات گزارش شده از سایر نقاط جهان نشان داد، ویروس‌های آنفلوانزای طیور ایران رابطه‌ی بسیار نزدیکی با یکدیگر داشته و به احتمال فراوان دارای منشاء یکسانند.  بیش‌ترین شباهت اسید‌های آمینه این ویروس‌ها به ترتیب با ویروس‌های آنفلوانزای طیور کشور هند (99 و 97 درصد)، تونس (99 درصد) بود.  نتایج این مطالعه نشان داد که ویروس‌های آنفلوانزای طیور ایران شبیه ویروس‌های غیر بیماری‌زای H9N2 از دودمان اوراسیایی بوده و تغییرات ژنتیکی در ژن هماگلوتینین موجب به وجود آمدن پاتوتیپ جدید نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات