بررسی عوارض ناشی از تجویز داروی کتوپروفن متعاقب شکستگی تجربی درشت نی در گربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)، دسته‌ای از داروهای ضد درد بوده که مصرف آن‌ها در دامپزشکی روز به روز در حال افزایش است.  با این حال، وجود گزارش‌هایی از تأثیر سوء این داروها، نگرانی‌هایی را مبنی بر استفاده از آن‌ها، خصوصاً در شرایط استرس‌زا همانند جراحی به وجود آورده است.  هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی عوارض ناشی از تجویز کوتاه مدت داروی کتوپروفن متعاقب شکستگی تجربی درشت نی در گربه است.  به این منظور، از 10 قلاده گربه‌ی نر بالغ نژاد موکوتاه اهلی استفاده شد.  پس از مقید کردن و آماده‌سازی روتین جراحی، استخوان درشت‌نی پای راست در معرض قرار گرفت و با استفاده از سیم ژیگلی بریده شد.  تثبیت استخوان با استفاده از پین داخل مدولاری و گچ انجام گرفت.  سپس حیوانات به صورت تصادفی در دو گروه مساوی تقسیم شده و یکی از دو درمان کتوپروفن (mg/kg 2) یا نرمال سالین را به صورت زیر پوستی به مدت 7 روز دریافت نمودند.  بررسی عوارض احتمالی ناشی از تجویز دارو در روند ترمیم استخوان، دستگاه گوارش، عملکرد کلیوی و فعالیت خون‌بندی تا روز 28 پس از جراحی دنبال شد.  نتایج حاصل از رادیوگرافی، میزان کم‌تر کالوس در گروه کتوپروفن را نسبت به سالین نشان داد (05/0p<).  همچنین ارزیابی معده و مری از طریق اندوسکوپی، اندازه‌گیری ازت اوره خون و کراتینین، شمارش تعداد پلاکت‌ها و زمان خون‌ریزی هیچ تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه تحت مطالعه نشان نداد.  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، به نظر می‌رسد تجویز داروی کتوپروفن پس از جراحی ارتوپدی می‌تواند موجب اختلال در روند طبیعی ترمیم استخوان در گربه‌ها گردد.  پیشنهاد می‌شود تجویز کتوپروفن در گربه‌ها خصوصاً پس از اعمال جراحی ارتوپدی با احتیاط بیش‌تری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات