تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی

چکیده

    در سال‌های اخیر، تأثیر سرب بر دستگاه تناسلی نر و پارامترهای باروری اسپرم مورد توجه قرار گرفته است.  گیاهان دارویی جهت درمان ناراحتی‌ها و دردها از دیرباز مورد توجه بشر بوده‌اند.  جوانه‌ی گندم، گیاه دارویی منحصر به فردی است که غنی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می‌باشد.  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره‌ی جوانه‌ی گندم بر کیفیت اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب است.  برای این هدف، 30 سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220 گرم در 6 گروه شامل: گروه کنترل، دریافت کننده‌ی سرم فیزیولوژی به مقدار ml/kg 1، گروه دریافت کننده‌ی استات سرب به میزان mg/kg/day20 (i.p)، گروه‌های دریافت‌کننده‌ی عصاره‌ی جوانه‌ی گندم با دوز‌های 100 و mg/kg/day 200 (خوراکی) و گروه‌های دریافت کننده‌ی همزمان سرب mg/kg/day20 و عصاره‌ی جوانه‌ی گندم با دوز‌های 100 و mg/kg/day 200 به طور تصادفی و برابر تقسیم شدند.  پس از گذشت 35 روز از انجام آزمایش، موش‌ها با کلروفرم آسان‌کشی شدند.  سپس نمونه‌های اسپرم گرفته شده از دم اپیدیدیم بعد از شمارش کلی و بررسی میزان تحرک، از نظر میزان زنده بودن، بلوغ هسته و آسیب DNA مورد ارزیابی قرار گرفتند.  داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.  نتایج نشان دهنده‌ی کاهش معنی‌دار تعداد، میزان تحرک، درصد زنده بودن اسپرم‌ها و افزایش درصد اسپرم‌های نابالغ تحت تأثیر تجویز سرب در مقایسه با سایر گروه‌ها بودند (01/0P<).  در حالی که در گروه‌های دریافت کننده‌ی عصاره‌ی جوانه‌ی گندم وابسته به دوز موجب به حداقل رسیدن این آسیب‌ها گردید (01/0P<).  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره‌ی جوانه‌ی گندم در بهبود و بالا بردن کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی متعاقب تجویز استات سرب مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات