اثرعصاره‌ی آویشن (Thymus vulgaris)بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و غلظت لیپیدهای سرم خون در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    به منظور بررسی اثرعصاره‌ی آویشن (Thymus vulgaris) بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل و غلظت لیپیدهای سرم خون در جوجه‌های گوشتی، 200 قطعه جوجه‌ی یک روزه‌ی گوشتی خریداری و 20 قطعه جوجه برای تعیین میزان پادتن مادر‌ی خون‌گیری شد و بقیه‌ی جوجه‌ها به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند.  جوجه‌های گروه 1، 2 و 3 محلول حاوی عصاره‌ی گیاه آویشن را به ترتیب به میزان 1/0 درصد، 15/0 درصد و 2/0 درصد در آب آشامیدنی در کل دوره‌ی پرورش دریافت نمودند.  جوجه‌های گروه 4 به عنوان گروه شاهد محلول حاوی عصاره گیاه آویشن را دریافت نکردند.  روزانه، مقدار خوراک داده شده ثبت شد.  در 21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید.  به منظور تعیین غلظت کلسترول تام، تری‌گلیسرید، LDL-c و HDL-c سرم در پایان دوره از 15 قطعه جوجه از هر گروه، به طور تصادفی، خون‌گیری از ورید بال به عمل آمد.  این مطالعه نشان داد که عصاره‌ی آویشن باعث کاهش میزان تری‌گلیسیرید سرم و افزایش کلسترول، LDL و HDL به طور معنی‌دار شد (05/0p<).  عصاره آویشن توانست ضریب تبدیل غذایی را در 21 روز اول دوره بهبود بخشد اما در 21 روز دوم و کل دوره تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات