تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر ضد پروتئین نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی ماکیان (IBV)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 2- استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران.

3 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران.

چکیده

    ویروس برونشیت عفونی (IBV) طیور یکی از عوامل بیماری‌زای ویروسی بسیار مهم است که دارای چندین سروتیپ می‌باشد.  کنترل مؤثر عفونت‌های ناشی از این ویروس از طریق واکسیناسیون و تشخیص سریع بیماری قابل انجام است.  پروتئین نوکلئوکپسید IBV (N) یکی از پروتئین‌های ساختمانی حفاظت شده این ویروس است که برای طراحی کیت‌های تشخیصی و تولید آنتی‌بادی منوکلونال مورد توجه قرار گرفته است.  در مطالعه‌ی حاضر پروتئین N ویروس برونشیت عفونی طیور سویه‌ی واکسن H120 در باکتری Escherichia coliبیان و سپس خالص گردید تا به عنوان آنتی‌ژن برای تولید آنتی‌بادی منوکلونال مورد استفاده قرار گیرد.  2 آنتی‌بادی منوکلونال (1F9 و 6C3) که پروتئین N نوترکیب را شناسایی می‌کردند تولید و واکنش آن‌ها با پروتئین طبیعی ویروس در آزمایش‌های وسترن بلات و ایمونودات بررسی گردید.  هر دو آنتی‌بادی قادر به شناسایی پروتئین N در مایع آلانتوئیک تخم مرغ تلقیح شده با IBV در آزمایش وسترن بلات بودند اما در آزمایش ایمونودات تنها آنتی‌بادی 1F9 مثبت بود.  آنتی‌بادی 1F9 همچنین قادر به شناسایی سویه‌های 4/91 و QX IBV در آزمایش ایمونودات بود.  به نظر می‌رسد این آنتی‌بادی منوکلونال دارای کاربرد تشخیصی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات