تاثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بایوترونیک™ بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus ocellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی و مدیر گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

چکیده

    مطالعه‌ی حاضر به منظور سنجش تأثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus  ocellatus) اجرا شد.  تعداد 96 قطعه بچه ماهی اسکار با میانگین وزنی 33/1± 08/7 گرم در چهار تیمار شامل سطوح 0، 2، 4 و 8 گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی فایر بایوترونیک (شرکتBiomin®- اتریش) در جیره به مدت 8 هفته تغذیه شدند.  در پایان دوره‌ی تغذیه، زیست‌سنجی و نمونه‌برداری از خون جهت اندازه‌گیری فاکتورهای خونی و ایمنی انجام گرفت.  نتایج نشان داد که بیش‌ترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب چاقی و کم‌ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 8 گرم در کیلوگرم اسیدی فایر مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها نداشت (05/0P>).  ماهیان تغذیه شده از سطح 4 گرم در کیلوگرم مکمل افزایشی را در شاخص‌های تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین نسبت به سایر گروه‌ها نشان دادند.  در شاخص‌های MCH، MCV و MCHC اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود نداشت (05/0P>).  بالاترین تعداد گلبول‌های سفید در تیمار 8 گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی فایر ثبت گردید.  تیمار 4 گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی فایر دارای تعداد لنفوسیت بیشتری نسبت به سایر تیمارها بود.  تیمارهای 2 و 8 گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی فایر به ترتیب بیش‌ترین مقدار لیزوزیم و IgM  را نسبت به سایر تیمارها دارا بودند.  براساس نتایج مذکور می‌توان اظهار نمود که مکمل اسیدی فایر در سطح 8 گرم در کیلوگرم در تقویت کارایی تغذیه و نیز بهبود برخی از شاخص‌های خونی و ایمنی بچه ماهیان اسکار تأثیر جزئی داشته است.

کلیدواژه‌ها