مقایسه آزمایش‌های خنثی‌سازی ویروس و الیزای تجاری، جهت جستجوی پادتن ضد ویروس BVD در گاومیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 3- دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    به منظور مقایسه‌ی کیت تجاری الیزا با آزمایش خنثی‌سازی ویروس جهت تعیین پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو در گاومیش، تعداد 224 رأس گاومیش ارجاعی به کشتارگاه اهواز تحت مطالعه قرار گرفتند.  بعد از کشتار و ثبت جنس و سن دام، نمونه‌ی خون به منظور جستجوی پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو اخذ گردید.  جستجوی پادتن با استفاده از کیت تجاری و طبق دستورالعمل شرکت سازنده‌ی آن (IDEEX) و آزمون خنثی‌سازی ویروس انجام گرفت.  در آزمایش الیزا هیچ کدام از دام‌های تحت بررسی دارای پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو نبودند.  در حالی که در آزمایش خنثی‌سازی ویروس از مجموع 224 رأس گاومیش تحت بررسی 48 رأس (43/21 درصد) دارای پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو بودند.  با استفاده از آزمایش خنثی‌سازی ویروس میزان آلودگی در گاومیش‌های ماده 2/28 درصد و در گاومیش‌های نر 7/15 درصد بود که بین آن‌ها اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (024/0P=).  گرچه با توجه به فراوانی 43/21 درصد آلودگی سرمی به نظر می‌رسد که آلودگی گاومیش‌ها به ویروس اسهال ویروسی گاو قابل توجه می‌باشد، ولی کیت تجاری الیزا قادر به شناسایی پادتن ضد این ویروس در گاومیش نبود.  توصیه می‌گردد که الیزا رقابتی به منظور جستجوی پادتن ضد ویروس اسهال ویروسی گاو برای گاومیش‌ها طراحی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات