بررسی اثر سطوح مختلف مکمل چربی بر عملکرد تولید و فراسنجه‌های خونی شترمرغ‌های آفریقایی گردن سیاه (Struthio camelus var. domesticus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی

2 هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری

چکیده

    در این مطالعه اثر استفاده از مکمل چربی بر صفات عملکردی، متابولیت‌های خونی و قابلیت هضم برخی مواد مغذی در شترمرغ آفریقایی اهلی بررسی شد.  به این منظور، 18 شترمرغ آفریقایی اهلی در سن 15 ماهگی به طور تصادفی در 3 تیمار (هر تیمار شامل 6 تکرار مساوی) تقسیم شدند.  تیمار اول، جیره‌ی پایه، تیمار دوم و سوم، به ترتیب جیره‌ی پایه همراه با 20 گرم و 40 گرم در کیلوگرم مکمل چربی، دریافت کردند.  این بررسی نشان داد اثر مکمل چربی بر افزایش وزن روزانه و نهایی شترمرغ‌ها معنی‌دار است (05/0P<) و تأثیر مصرف 40 گرم بیش‌تر از 20 گرم در کیلوگرم است.  تفاوت معنی داری (05/0P<) در میانگین خوراک مصرفی بین تیمار کنترل ( بدون مکمل) با تیمارهای حاوی سطوح مختلف مکمل وجود داشت.  همچنین اثر مکمل چربی بر قابلیت هضم چربی خام، در شتر مرغ‌های 15 ماهه معنی‌دار بود (05/0P<).  مکمل چربی تأثیر معنی‌داری بر قابلیت هضم انرژی خام و پروتئین خام جیره در شترمرغ‌های 15 ماهه ندارد ولی 40 گرم در کیلوگرم مکمل چربی منجر به بهبود صفات عملکردی، مصرف خوراک، و ضریب تبدیل خوراک در جیره گردید.  سطوح مکمل چربی تأثیر معنی‌داری بر سطح گلوکز و کلسترول کل سرم خون نداشت.  سطوح مختلف مکمل چربی روی غلظت HDL، VLDL و LDL خون معنی‌دار بود (05/0P<). 

کلیدواژه‌ها

موضوعات